ทรูกำลังหา นศ.ที่จบใหม่

ภาระงานครู
1.เป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณระดับ อ.1-ม.6 ดูแลการสอนการจัดการห้องเรียน การ
จัดทำผลการเรียน การเก็บผลงานนักเรียน คะแนนรวมถึงส่งผลการเรียนให้กับโรงเรียน

  1. ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น
  2. ปฏิบัติงานโซนจังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการ
  3. เป็นคุณครูต้นแบบในการใช้สื่อการเรียนการสอนของทรูคลิกไลฟ์
  4. เป็นวิทยากรในการอบรมครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวนทั่วประเทศ

6.จัดทำแผนการสอนปรับมาตรฐานและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลาง

คุณสมบัติ
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือคณะศึกษา
ศาสตร์ รวมถึงคณะที่เกี่ยวข้อง

สนใจติดต่อ
คุณพวงรัตน์ บำรุงพันธ์
โทร 095-864-6565